ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעה

[בשם מורי זללה"ה] הני תרי בדחי שהם בני עולם הבא שידעו להרים ולהניף כל בני העולם כו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ משפטים פג, רע"א (רצא, ב)

הני תרי כו' – תענית כב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לז, נח, צג-ג וערב.