ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעו

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] זללה"ה פי' פ' הנה החשך יכסה ארץ וגו', ועל כל פשעים תכסה אהבה. כי היסוד הוא עיקר ושורש הבנין, ואם היסוד רעוע כל הבנין נופל. כך האדם, אם היסוד רעוע, כמו אדם שיש לו גסות הרוח, אז כל מעשיו הטובים נבנו על יסוד רעוע. משא"כ ביסוד נכון גם השנאה ופשע תכסה אהבה. ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ תרומה צ, א (שיח, ב)

הנה החשך גו' – ישעי' ס, ב. ועל כל פשעים גו' – משלי י, יב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה ר"ח שער היראה פ"ד קרוב לסופו: ובלי ספק הגאוה שורש לכל מדות הרעות כמו שנאריך בע"ה בשער שלו (שער הענוה רפ"ב). ובלקו"ת לאדה"ז שה"ש יד, סע"ד שבחי' גסות נק' אבי אבות הטומאה שהוא מקור כל התאוות. וראה צ"פ ס"פ יתרו עו, סע"ד: וכן ביאר מורי זלה"ה מופת מובהק שהגאוה קשה מן החטא, כי בכל הטומאות והחטאים כתיב השוכן אתם בתוך טומאתם (אחרי טז, טז. תו"כ עה"פ. ספרי נשא סוף פיס' א' ומסעי ס"פ קסא. יומא נו, ב), משא"כ בגסי רוח דרשו בש"ס פ"ק דסוטה (ה, א) אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר גבה עינים ורחב לבב לא אוכל (תהלים קא, ה) ודפח"ח.