ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעז

שמעתי ממורי [זללה"ה] כי התענוג שיש לבעל עבירה נמשך מן הניצוצות של מלאכים קדמאין שנפלו בשבירה בקליפות נגה וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ תרומה צ, ב (שיט, א)

-----  הערות וציונים  -----

ראה צ"פ ר"פ שמות ב, סע"ג: בכל תענוג הגשמי הוא תענוג הגשמי לפי שיש בו ניצוץ רוחני מתענוג העליון וכאשר שמעתי ממורי כי גם תענוג העבירה ר"ל נמשך בסוד השבירה בו מניצוץ תענוג רוחני ודי בזה, באופן שאין לך דבר בעולם שהוא גשמי ובתוכו יש חיות רוחני, וזה הוא דנשקי ארעא ורקיע אהדדי (ב"ב עד, א) וכו'. ועיין כתונת פסים פ' בהעלתך לה, ריש ע"ב: ששמעתי ממורי פי' הש"ס זדונות וכו' (יומא פו, ב), וטעם שנק' חטא כי כבודו ית' מלא כל העולם כביכול, גם המקום החטא והתענוג של החוטא נמשך מתענוג העליון וכו', והנה יש מדה הנקרא המדה אשר ממנו יתברך מתפשט בכל הנבראים אדם ובהמה וחיות ושרצים וכו' כאשר החוש מעיד ע"ז, ובכל אחד מהחמדה יש בחי' הויה אדני, כי החמדה קודם שנפעל הוא הויה ואחר הפעולה נק' אדני, הרי חי"ת מן חטא שהם ח' אותיות של ב' שמות הנ"ל, ובתוכו יש טוב הגנוז בתוכו הרי אות ט' מן חטא, ואות א' מובלע בו הרי חטא. והנה יש י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם ואחד מהם ק"ו וכו', והנה ע"י התעוררות זו החמדה למטה נתעורר מדה זו למעלה בק"ו וכולי, רק הקליפה של החטא היא מסך מבדיל ומפסיק מלהתעורר הטוב למעלה כ"א אחר ששב בתשובה ונסתלק חלק הרע והקליפה ונשאר רק טוב הגנוז, ואז נתעורר גם הטוב שלמעלה, ולכך זדונות נעשו כזכיות, ובלבד שהיה הזדון לתאבון ולא להכעיס אז נעשו זכיות ודפח"ח. (ועיין מזה בדמ"א פ' עקב ד"ה ויש להבין: ששמעתי מאא"ז זללה"ה שלכך מובלע א' בתוכו [בחטא] להודיע ששם ג"כ שורה אלופו של עולם ב"ה מובלע ומכוסה, כי בלעדו לא ירים איש את ידו לעשות קטן וגדול). ולהעיר מצוה"ר סי' קמא. לקו"ת לאדה"ז, דרושים לר"ה סא, סע"ג ואילך. ועיין היטב לעיל סי' קפח מש"כ בהערות ד"ה לפי זה.