ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעט

שמעתי ממורי [זללה"ה] עד שדרשה בן זומא וכו', כי הדרשה משבר הקליפות [וכו'], ודפח"ח. [והענין כי כל ספק וקושיא הוא קליפה, וע"י התירוץ משבר הקליפות כמבואר בכתבי האר"י זלה"ה ענין לימוד הלכה וקשוטי הכלה יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ תרומה צג, סע"ב (שכט, ב)

עד שדרשה כו' – ברכות יב, ב. וכמבואר בכתבי האר"י זלה"ה – לקו"ת וטעה"מ פ' ואתחנן ד"ה תועלת אל העיון וד"ה סוד העיון. שער המצות, פ' ואתחנן. פע"ח שער הנהגת הלימוד.

-----  הערות וציונים  -----

נראה דקאי על רישא דמשנה אמר ראב"ע כו' ולא זכיתי כו' עד שדרשה בן זומא כו' ר"ל ששבר הקליפות ואז זכה ראב"ע כו'. שוב ראיתי שכן הוא בתוי"י ס"פ וישלח בהמשך לדברי הבעש"ט המובאים בהערות לסי' שע.

כל הספיקות הוא קליפה – להעיר מלקמן בהוספות ריש סי' קיח (ומש"כ שם ברזל ע"ה בגי' עמלק . . בגי' ר"מ כו', ראה אוה"ת להצ"צ פ' תצוה סוף ע' א'תרצא, ובהמשך שם (ע' א'תש ואילך) שעסק התורה מכניע ומשבר המחיצה של ברזל כו'). ולהעיר מר"מ זח"ג כז, ב, ושם קכד, ב (מבואר בתניא, אגה"ק סי' כו), ותקו"ז בסופו ת"ט קמז, א.