ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפ

<מהבעש"ט זלה"ה> [דשמעתי] פי' המשנה [פ"ג דשבת] ר' שמעון אומר מטלטלין נר חדש כו' כל הנרות מטלטלין [חוץ מן הנר הדולק בשבת. והוא דנשמת אדם קרויה נר, שנאמר כי נר ה' נשמת אדם, וחז"ל דרשו נרך בידי וכו']. ובזוהר אמרו כי בשבת יוצאים כל הנשמות מהגיהנם חוץ ממחללי שבת [וכו' יעו"ש]. ובזה יובן מטלטלין נר חדש, ר"ל נשמה [חדשה] הקרוי נר שלא נתלכלכה בצואת עונותיו, מטלטלין ומוציאין אותה מגיהנם בשבת, אבל לא ישן שנתיישן בעונותיו. ר' שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת, שמחלל השבת שדולק נשמתו בגיהנם ג"כ בשבת, מדה כנגד מדה. ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ תרומה צג, ג (של, א)

פ"ג דשבת – מד, א. דנשמת אדם קרויה נר – שבת ל, ב. כי נר ה' גו' – משלי כ, כז. נרך בידי – שמ"ר לו, ג. ובזוהר אמרו כו' – זח"ב קנ, סע"ב ואילך.

-----  הערות וציונים  -----

במקורו לא נזכר הבעש"ט.