ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפא

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] זלה"ה בשם כתבי הרמב"ם שהשיב תשובה למדינה א' שכפרו בתחיית המתים, ותשובתו נוצחת להם, כי השכל נעשה מברירות הדמים כו' יעו"ש. והנה הר"מ מקוצי חולק על הרמב"ם ומנה בין הלאוין אזהרה לגסי הרוח [כו'], כי נגלה אליו האלקים בחלום <כו'> כי הזכירה כו' וההיפך השכחה כו' יעו"ש. וביאר הוא, [כי] כאשר יש עכירות בדם אז האדם הוא בבחינת אחוריים, גי' תשכ"ח, כי הזכירה נמשך משמות זכור, והשכחה מאחוריים דאו"א, גי' תשכ"ח, כמ"ש ביחודים. וכמו שהוא בפרטות אדם א' כך הוא בכללות, שנמשך הגלות מהשכחה, ומהזכירה בא הגאולה <זכור ה' חיבת ירושלים כו' אתה תקום תרחם כו'>. ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ תרומה צו, סע"ג (שמא, א)

יעו"ש – לעיל סי' קפו. הר"מ מקוצי כו' – סמ"ג בהקדמה. שם מל"ת סד. כמ"ש ביחודים – שער היחודים שלהי פי"ז. שער המצות ר"פ ואתחנן. זכור ה' כו' – סדר סליחות ד"ה זכור רחמיך. אתה תקום גו' – תהלים קב, יד.

-----  הערות וציונים  -----

בשם כתבי הרמב"ם כו' – ראה לעיל בהערות לסי' קפו.

כאשר יש עכירות בדם כו' – ראה הנסמן לעיל בסוף ההערות לסי' קפו.

הזכירה כו' והשכחה כו' כמ"ש ביחודים – רג"כ שער המצות ר"פ ואתחנן. ע"ח שער הכללים פי"א, ושם ש"ט פ"ב ושט"ו פ"ו.

שנמשך הגלות מהשכחה כו' – ראה לעיל סי' שע ובהערות שם. להעיר מיומא לח, ב כל המשכח תלמודו כו'.