ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפב

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] כשרוצין ליפרע העונש אזי נוטלין ממנו מדריגת הבטחון. ע"כ ראוי להתפלל לפניו ית' שיתחזק בבטחון בו [וכו' ודפח"ח]. וזהו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, ר"ל כשזכה אברהם למדריגות האמנה ובטחון בה' אז ויחשבה לו צדקה, כאלו זכה לזה מצד הצדקה ולא שראוי לכך [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י משפטים נו, ב (רח, ב)

והאמין בה' גו' – לך לך טו, ו.

-----  הערות וציונים  -----

דברי הבעש"ט כבר הובאו לעיל סי' קיג-א. על כללות התוכן להעיר מדמ"א פ' עקב ד"ה כל מדוי מצרים: שאמר אא"ז זללה"ה דאין הקב"ה שולח יסורים על האדם אא"כ שולח אליו מקודם חולי מרה שחורה.

וי"ל על זה, בדרך אפשר, ע"פ המבואר בשבט מוסר פי"ד ד"ה שש עשרה, מי שאינו בעל הבטחון תמיד הוא עצב כו' (וכן שם שלהי פ"י מעוט הבטחה שבו גורם לו העצבות). וזה מבואר ע"פ ס' ארחות צדיקים, שער השמחה: והבטחון א"א בלא אמונה . . כי הבטחון והאמונה שותפים, אם אין אמונה אין בטחון כו' (עיין מזה בחובה"ל שער הבטחון פ' ב-ג) המאמין בלב שלם והבוטח בעזר הצור הוא שמח לעולם כו'. ומבואר כ"ז באורך בר"ח שער האהבה פי"ב עיי"ש. ורג"כ לעיל סי' רל.