ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפג

להנצל מיצה"ר הם ג' דברים תפלה דורן ומלחמה, והוא להלחם נגד מ"ז עד שיקשר כ"א בשרשו בכל ג' קוין, ואז מקבל דורן זה של המ"ז ונתקרבה אל הקדושה מאבינו שבשמים.עט


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ ויחי לה, ד (קכט, א)

מג' דברים שהתקין יעקב כו' – תנחומא (הקדום) וישלח ו. וש"נ. רש"י וישלח ל, ט.

-----  שולי הגליון  -----

עט) במקורו: ולהנצל מיצר הרע הוא בא' מג' דברים שהתקין יעקב את עצמו נגד עשיו, לתפלה ולדורן ולמלחמה. ובארתי שם כי בתפלה יש דורן ומלחמה שהוא להלחם נגד מ"ז עד שיקשר כ"א בשרשו, כאשר קבלתי ממורי בכל ג' קוין וכו', ואז מקבל בדורן זה של המחשבה שהיא זרה ונתקרב בשרש הקדושה אל אבינו שבשמים וכו'.

-----  הערות וציונים  -----

להלחם נגד מ"ז עד שיקשר כו' – ראה לעיל סי' לט ועיין שם בהערות וש"נ.

בכל ג' קוין כו' – ראה לעיל סי' צט וקנב-א, ובהערות שם.