ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפד

כשעוסק בתורה נק' איש, וכשיורד ומדבר עם המוני עם נק' אשה, וכשהוא מקבל בשמחה מעלה שני מדריגות אלו למעלה. וז"ש אחור וקדם צרתני, כשהוא בסוד אחור ועולה למדריגה הנק' קדם מעלה גם מדריגות הנק' אחור.פ


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, ב (קלד, ב)

אחור וקדם צרתני – תהלים קלט, ה.

-----  שולי הגליון  -----

פ) במקורו: כשהאדם במדריגה עליונה ועוסק בתורה ותפלה נקרא בסוד איש. משא"כ כשיורד ממדריגתו במדריגת המוני עם נקרא אשה, וכשהוא מקבל זה בשמחה ואהבה לייחד אלו מדריגות ולהעלותן, כמו ששמעתי ממורי בסוד אחור וקדם צרתני, כשהוא בסוד אחור אח"כ כשחוזר ועולה למדריגה הנקרא קדם מעלה גם אותן המדריגות הנקראים אחור, וזהו סוד אחור וקדם צרתני, ודפח"ח.

-----  הערות וציונים  -----

בסוד אחו"ק צרתני – ראה לעיל סי' קג וקלט ובהערות שם.