ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפה

בימי הבעש"ט זלה"ה הי' פעם א' עצירות גשמים, וראה אדם אחד הדיוט שצועק ומתפלל ואומר פסוק זה ועצר את השמים ולא יהיה מטר, ולא גער בו מפני שראה שתפלתו מקובלת למעלה. ואח"כ כשכבר ירדו גשמים קראו ושאל אותו מה הי' דעתך בקראך זה הפסוק ועצר את השמים ולא יהיה מטר. א"ל, ה"פ ועצר לשון וסחט את השמים, ולא יהיה מטר למעלה כ"א כל המטר ירד למטה, וכן תרגום ואסחט תרגומו ועצרית, והיוצא מזה כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ועצר את גו' – עקב יא, יז. ואשחט – וישב מ, יא.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר משהש"ר ב, ד עה"פ הביאני גו' ודגלו עלי אהבה. זח"ג פה, ריש ע"ב. ספר חסידים סוף סי' יח. תוס' ע"ז כב, ב ד"ה רגלא. שו"ת הרשב"א ח"א סי' תכג. וראה בריש לקו"י סי' ד בשם הבעש"ט. השוה הסיפורים בס"ח (כ"י פרמא) סי' ה-ו; לעיל סי' שיז ולקמן סי' שפו; ובקונ' תורת החסידות לאדמו"ר מוהריי"ץ ע' ו-ז.