ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפז-א

<מהבעש"ט זלה"ה פי'> [והבעש"ט אמר] על מה שאמרו בזוהר שדנין את האדם בכל היכל והיכל ומגרשין אותו מההיכל, פירוש כי הדיבורים נקראים היכלות שהשכל שורה בהן, והאדם המתפלל הוא הולך מאות לאות ומתיבה לתיבה, וכשהוא אינו כדאי מגרשין אותו, דהיינו שזורקין לו מחשבה זרה, וממילא הוא בחוץ.

וזהו וימלוך באדום בלע בן בעור, אדום נקרא התלהבות, האדם שמתפלל בהתלהבות <לשון אדמה לעליון, דומיה תהלה, והבן> ושולטת עליו מ"ז נקרא בלע, לשון כריתה, בן, כשהוא מבין את זאת המ"ז מה היא, בעור, מבער אותה, שמכחה בא להתלהבות הבורא ית' כידוע, ושם עירו, כלומר מפני מה נתעורר, עירו לשון התעוררות, דנהבה, שנותן אל דעתו ומשים אל לבו שזהו נתינת הדין, ר"ל שדנין אותו.

וזהו פירוש [איה סופר את המגדלים, דקשה איך המחשבה אין לה בושה לתפוס ולהאחז בתוך התפלה, אך התירוץ שהיא מביאה למדת גדלות, מחמת שרצונה לעלות למעלה להשי"ת. וזהו סופר, שמזהיר את המגדלים, ר"ל המחשבה זרה שע"י בא לבחינת גדלות כנ"ל . . .] כו'. הבה לנו עזרת מצר, שתהא העזרה באה מכח הצרה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י שלהי סי' פד (צה); הבה . . הצרה: שם סוף סי' פה (צה)

בזוהר – זח"ב רמה, ב. זח"א רלד, א. וימלוך באדום גו' ושם עירו דנהבה – וישלח לו, לב. אדמה לעליון – ישעי' יד, יד. דומי' תהלה – תהלים סה, ב. איה סופר גו' – ישעי' לג, יח. הבה לנו גו' – תהלים ס, יג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה מדל"י סי' ד (ג).

שזורקין לו מ"ז – להעיר מתניא, אגה"ת פ"ז. דרך חיים לאדה"א ספ"ג ושם פ"ד.

אדום נקרא התלהבות – נראה דר"ל שבהתלהבות פניו מאדימים. ולחדודי להעיר מתקו"ז ת"ע קכט, רע"א ב"נ דאנפוי סומקין דיראי אלקים, ושם דיראי אלקים מסטרא דלבא.

עירו לשון התעוררות – תיב"ע לבמדבר כא, כז. וראה צוה"ר סו"ס קלח. מדל"י סו"ס קעז (קפב).

דנהבה . . נתינת הדין – ר"ל לשון דין-הבה, כמו בזח"ג קלה, סע"א.

העזרה באה מכח הצרה – ראה לקמן בהוספות סי' ט-י. ובפי' הבעש"ט להודו עה"פ ויצעקו גו' ממצוקותיהם יצילם. ומפורש כן בתנחומא ס"פ וישב. וראה דבש לפי להחיד"א מע' ת אות כא.