ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפט

<מהבעש"ט זלה"ה> כשמוכיח את הרבים ואינו כולל [את] עצמו בתוכחתו אין עושה בהם רושם.

וכן שמעתי <ממורי הבעש"ט> [בשם מורי] בענין התפלה וכונתה ויחודים שצריך לקשר א"ע בהם, וידוע שהאדם הוא עולם קטן ובהתעוררות דלמטה יתעוררו למעלה למעלה וישפיעו למטה עד מדריגת של אדם זה המכוין זה ומקבל השפעה [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צ, ד (שלח, א)

שהאדם הוא עולם קטן – תנחומא פקודי ג.

-----  הערות וציונים  -----

כשמוכיח כו' – ראה לעיל סי' קיג-ב ועיי"ש בהערות.

בענין התפלה כו' – להעיר מצוה"ר סי' עה, ושם סי' קיח.