ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצ

<מהבעש"ט זלה"ה> [אמר הבעש"ט ז"ל] והכהנים הלוים, שכל שפע הבאה היא בב' בחינות, דהיינו אהבה שמחמתה משפיע לעולם התחתון, ובחי' צמצום לעולם היא השפע בעצמו שירדה מעולם העליון לשרות בעולם התחתון. וכן בצמצום הראשון הי' בחינת אהבה ובחינת צמצום הכל בפעם א' בלתי פירוד כלל, שאהבה שאהב את ישראל הוא בעצמו הצמצום <כו'> [כנ"ל] וד"ל.

והנה עי"ז נתהוו כל העולמות, ואלולי זה לא היה יכול להתגלות אלהותו ית' בעולמות, ובלעדי אלהותו לא היו יכולין העולמות להתקיים רגע א', אך ע"י הצמצום יכולים העולמות לסבול אלהותו ית' [וד"ל]. . .

והנה אע"פ ששם היה אהבה וצמצום הכל ברגע א' [וכנ"ל], אעפ"כ בעולם העשיה צריך לזה ב' כלים, כי כן דרך העולמות שמה שבעולם העליון הוא אחדות פשוט בעולם התחתון נראה בהתחלקות קצת, והוא מצד הכלים, אבל מצד החיות מה שהוא בעולם העליון הוא גם כאן אחדות פשוט, כמו המחשבה <שהיא> [שמחשבה] בלב בלבד, ואח"כ כשרוצה לגלותה ע"י קול ודיבור יש לה כמה כלים נפרדים, ה' כנפי ראיה והמבטאים והקנה, ואח"כ מדיבור לעשיה נראה הפירוד עוד יותר. ובאמת האיש <החכם> [הנלבב] אינו עושה פירוד גם בעולם התחתון,

(<כמ"ש ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך כ"א ליראה, פי' כי> הנה תכלית הכל הוא היראה, כי אם אין יראה אין חכמה ספונה וחשובה כלל, ותכלית חכמה הוא יראה. הגם שצריך לעבוד הש"י באהבה ויראה, א"צ לתפוס כ"א יראה, וממילא תשרה עליו אהבת הבורא ית', כי דרכו של איש כו' <ובמדת יראה שהיא חכמה כלול הכל בלי שום פירוד>).פא

כיון שרואה <המשכיל> שכל קומתו וחיותו של עולם התחתון הוא מהעליון, שאלולי עולם העליון היה עולם התחתון אפס מוחלט, א"כ הוא דבוק לעולם העליון, וכמו ששם הכל אחדות פשוט בודאי גם כאן <ע"י מדת היראה> [ואינו משגיח על הכלים הנראים נפרדים, כי הוא בבחי' מקבלים, אבל הדיבור בעצמו אחדות פשוט]. ובזה מייחד עולם התחתון לעולם העליון, ויכול להעלות ממדריגה למדריגה עד ראש כולם, ששם הכל אחדות פשוט <והבן>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י באמצע סי' צג (קב)

והכהנים הלוים – יחזקאל מד, טו.

-----  שולי הגליון  -----

פא) שמתי כל קטע זה בחצאי עיגול ובאותיות קטנות דאין כאן מקומו, וצ"ל בריש סי' שצא, עיי"ש.

-----  הערות וציונים  -----

והכהנים הלוים כו' – ראה זח"ג מח, סע"ב ליואי דאתו מהאי סטרא דדינא כו' כהנא דאתי מסטרא דחסד עלאה. ובזח"א רמד, א כהנא וליואי מתערי לאתחברא שמאלא בימינא כו'.

שאהבה כו' בעצמו הצמצום – ראה מדל"י סי' א. וראה לקו"י לא, א (יד"א ר"פ נב).

והנה עי"ז כו' ואלולי זה כו' – ראה תניא, שהיוה"א פ' ד-ו.

שמחשבה בלב בלבד ואח"כ כו' – ראה תקו"ז תי"ג כח, א.