ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצב

<מהבעש"ט> [שמעתי זה] משל [ממורי], לבן מלך שהיה בין אנשי הכפרים ובא לו אגרת שלומים מאביו ורצה לשמוח והיה בוש וירא מאנשי הכפר, וצוה לתת להם יין [שרף] והם שמחו בשמחתן והוא שמח בשמחת אביו. כך החומר והצורה של אנשי סגולה [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נשא קכ, סע"ב (תנא, א)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קז ובהערות שם, וכן המובא בהערות לסי' שח.