ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצד

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] ביאור למה ע"י מכות בכורות יצאו ממצרים כו', וכאשר לקו בכור השפחה והוסר הקליפה ממילא יצאו מהגלות. ולכך הוקדשו בכורי ישראל, שהוא השכל, אלא שא"א שיהיו על מדריגה אחת כי החיות רצוא ושוב, בסוד קטנות וגדלות, וזהו שעשו עגל ולקח הש"י תמורת הבכורים שבט לוי, כי אותיות לו"י <ל' וי> וכו'. וזהו ג' בחינות קהת גרשון ומררי וכו'. וכאשר האדם בסוד הקטנות ויודע מזה, מוליד נשמות גרים, כי ג' הוא ג' קוין דרך ר' עלמין דכסופין <ים מלכות> וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י רא, רע"א (תשכח, ב אות ו)

וכאשר לקו כו' יצאו מהגלות – זח"ב לח, רע"א. שם מח, ריש ע"ב. והוסר הקליפה – ראה זח"ב לז, סע"ב ובמ"מ שם. ולכך הוקדשו בכורי ישראל – רש"י בא יג, ב. החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. ולקח הש"י תמורת הבכורים כו' – במדבר ג, יב. ר' עלמין דכסופין – זח"א קכד, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קנד.