ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצה-א

<מהבעש"ט זלה"ה> [בזוהר פנחס . . . דף ר"מ ע"א פתח ואמר שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה', רודפי צדק אינון דאזלין בתר מהימנותא, רודפי צדק ודאי אינון מבקשי ה' אי בעיתו למנדע מהמנותא ולאחדא להאי צדק לא תסתכלון בה כשאר בני עלמא דגרמו מיתה לגרמייהו על דא, אבל] הביטו אל צור חוצבתם [וכו'. וכבר שמעתי פירוש מאמר זה ממורי הוא ענין כלל גדול בעבודת ה', וכבר נשכח ממני כולו. ונראה מכל מקום להעלות מעט קט, ואיני יודע אם הוא בכללות דבריו או לאו, והש"י יצילנו משגיאות, והוא] <פי'> שכבר נזכר שכל תפלות האדם יהיו לתועלת השכינה, שהיא נק' תפלה <כמ"ש ואני תפלה>, ששואלת ומתפללת מדודה למלאות חסרונה. וכל מה שנחסר לאדם הכל הוא בשביל החסרון שבשכינה, וצריך האדם שיתפלל למלא חסרונה שמה, ובתיקון למעלה ממילא נמשך למטה שגם [שם] הוא א' מאיברי השכינה, כי מלכותו בכל משלה, ואין לך מקום פנוי ממנה.

אך הלב יודע מרת נפשו שאין כל העיתים שוות, שאם ח"ו יש לאדם איזה צער גדול ותפלתו הוא על עצמו, ואינו משים על לבו שצער זה הוא בשכינה, ויותר היה ראוי שיתפלל עליה כי ממנה פנה ויתד שהכל בה, או שהוא מתפלל ובתוך כך נזכר שצריך להניח את עצמו ולהתפלל על השכינה רק שאינו יכול להתאפק על צער עצמו, ואם יאמר שהוא מתפלל על השכינה, ובוחן לב הוא ה' היודע שאין זה אמת, אפשר שח"ו נדחה מכל. וע"כ יתפלל כפשוטו לפי מה שהאדם הוא במדריגה בעת ההיא, רק שיהי' פיו ולבו שוין כי דובר שקרים לא יכון וגו'. [וכן שמעתי מפורש מפי הרב המגיד מו' מנחם מענדל, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צא, ב (שמ, ב)

שמעו אלי גו' הביטו גו' – ישעי' נא, א. השכינה שהיא נק' תפלה – זח"א רנג, ריש ע"ב. זח"ג מט, ריש ע"ב. ואני תפלה – תהלים קט, ד. מלכותו בכל גו' – תהלים קג, יט. ואין לך מקום כו' – שמ"ר ב, ה. תקו"ז תנ"ז צא, סע"ב. שם ת"ע קסב, ב. לב יודע גו' – ע"פ משלי יד, י. דובר שקרים גו' – תהלים קא, ז.

-----  הערות וציונים  -----

לתועלת השכינה – ראה לעיל סי' כ וש"נ בהערות. רג"כ בהערות לסי' פ ד"ה לתועלת השכינה.

הוא א' מאברי השכינה – ראה זח"ג רלא, סע"ב. רג"כ זח"ב קיח, רע"א וזח"ג יז, רע"א.