ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצז

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] זלה"ה כי תיקון בעלי תשובה העיקר הוא על ידי גדולי הדור שיכול להעלותו ולקשרו בשרשו [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קרח קמד, א (תקלג, ב)

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' ער ועיי"ש בהערות.