ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצח-ב

[הנה] <מה ש>אמרו רז"ל ע"י תשובה זדונות נעשו לו כזכיות. כי הנה השב צריך שיהיה נמאס אצלו הדבר שנכשל בו, כי אע"פ שכאשר עדיין לא חטא ארז"ל אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר כו', מ"מ כשחטא צריך שיהיה נמאס ממש אצלו הדבר ההוא. וזהו נעשים לו כזכיות, שאליהם אין יצה"ר, כך להעבירות לא יהיה לו יצה"ר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קטז (שלהי קכו)

ע"י תשובה כו' – יומא פו, ב. אל יאמר אדם כו' – ספרא ס"פ קדשים.

-----  הערות וציונים  -----

בלקו"ת לאדה"ז פ' ואתחנן ט, ד מפורש בשם הרה"מ (הובא בהוספות למדל"י-או"ת סי' מ, ועיי"ש בהערות).