ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצט

<מהבעש"ט זלה"ה> הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, <קשה> דהוי ליה למימר הוי ממעט בעסק דרך ארץ ועסוק בתורה, כי עסק ר"ל דהוא עסק התורה. וצ"ל האמת כך הוא, דשמעתי ממורי <הבעש"ט> על קושית הט"ז, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין כו' למה שוין במכוין וכו', וביאר כי צריך ללמוד ולהתפלל עם מוחין, משא"כ כו', וא"כ אם ממעיט כדי שיהיו לו מוחין לכוין היטב שוה למי שיש לו מוחין טובים שיוכל להרבות, וז"ש ובלבד שיכוין וכו' [ודפח"ח] . . .

וז"ש הוי ממעט בעסק, היינו בתורה, כדי שיוכל לעסוק בתורה להעמיק בדחילו ורחימו, [וכמו שכתב הט"ז באו"ח סי' מז ענין לעסו"ק בדברי תורה וכו' יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קמה, סע"ד (תקמא, א)

הוי ממעט כו' – אבות פ"ד מ"י. קושית הט"ז – או"ח סי' א אות ג. אחד המרבה כו' – מנחות קי, א. הט"ז באו"ח סי' מז – אות א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קכ.