ספריית חב"ד ליובאוויטש

ת-א

יחשוב שעולם הדיבור מדבר בו וזולתו אי אפשר לדבר, כמו שכתוב אדנ-י שפתי תפתח. וגם כן מחשבתו א"א להיות כ"א ע"י עולם המחשבה [והוא כשופר, כי מה שתוקעין בתוכו אותו הקול הוא מוציא, ואם יפרוש ממנו התוקע אז לא יצא הקול, כך בהעדר ח"ו ית' ממנו אינו יכול לדבר ולחשוב].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמו (קנד)

אד' שפתי גו' – תהלים נא, יז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קצח, רעג-ב, שא-ב ותיא. ורג"כ במדל"י סי' קנ (קנח).

בהעדר ח"ו כו' – ראה לעיל סי' ר-א ורעג-א.