ספריית חב"ד ליובאוויטש

תב

<ענין> [כלל העולה שיום השבת הוא יום קדוש, שמאיר ומתגלה בהירות מקדוש שהוא הש"י קדוש הקדושים, ומאיר על כל הברואים, ועיקר על עמו ישראל, כי זה סוד] פריסות סוכת שלום, <הפי' הוא> כי סוכה ר"ל [יסכה] <שהוא סוכה ברוח הקודש> [שהוא] לשון צפיה, שהוא ענין הבהירות המתגלה, כדי שעי"ז ישתוקקו הנשמות אליו, ועיני כל אליו יצפו. ושלום הוא ענין התקשרות הברואים בבורא ית', כי זהו שלימות ושלום הכל א'. וענין שנקרא סוכה הוא שהוא כמו סכך שיש בו נקבים ומתנוצץ אור השמש בו דרך הנקבים <כמרז"ל כוכבי חמה וכוכבי אור>, כמו כן הבהירות של הש"י מתגלה לכל אחד ואחד לפי ערכו, לא' בניצוץ קטן, ולא' גדול מזה, ולזה נק' סוכה.

[ולפי זה אם עיני שכל לך תבין] עיקר יום השבת הוא להתדבק בהש"י על ידי תפלה ותורה, ולזה קורא בזוהר האי יומא יומא דנשמתין, ולא יומא דקיימא בגופא, ר"ל שמאיר שורש הנשמות על הנשמות שבגופים והם נכפפים אליו, וזה נק' תוספות נשמה יתירה, וכ"ז נרגש <לברי לבב> [לכך צריך להזהר בתפלת שבת מאד מאד, כי זה עיקר השבת . . .].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כט, ב (באמצע פמ"ח, המשך לסוף סי' תאב)

יסכה שהוא סוכה כו' – מגילה יד, א. ושלום . . התקשרות – ר' זח"ג י, ריש ע"ב. כמרז"ל כוכבי כו' – סוכה כב, רע"א. שם ע"ב. ירושלמי סוכה פ"ב ה"ג. בזוהר האי יומא כו' – זח"ב רה, סע"א. תוספות נשמה יתירה – ביצה טז, א. זח"ב רד, ב. שם רה, א.

-----  הערות וציונים  -----

עיקר יום השבת הוא כו' – ראה לעיל סי' שיט ד"ה והנה השבת לא ניתן לתענוג ואילך, ובהערות שם. סי' שעד ובהערות שם.