ספריית חב"ד ליובאוויטש

תג

<מהבעש"ט זלה"ה> שקילתא לסלתאי ואנחתא בכוותא דרקיע, ר"ל על ידי שנתחבר בין חסידים ואנשי מעשה סבר שזה יגרום פרנסתו, כמו ששמעתי ממורי <הבעש"ט> זלה"ה תואר ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, רא"ו שאני ב"ן <למקום>, ובזה יהיה שמעו הולך וגדול שהוא לוי, שנתחבר לחסידים, ויודו וישבחו אותו, ויהיה מבחינת יששכר וזבולון והוא יעסוק בתורה והם יפרנסו אותו, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בהעלתך קמ, ב (תפג, ב)

שקילתא כו' – ב"ב עד, א.

-----  הערות וציונים  -----

כמו ששמעתי ממורי כו' – ראה לעיל סי' לא ובהערות שם.