ספריית חב"ד ליובאוויטש

תה

שמעתי ממורי <הבעש"ט> זלה"ה בלומד <ואינו מבין> או מתפלל ואינו מכוין פירושו, הוא בבחינת המלכות לבדה. משא"כ במבין מקשר מלכות בבינה [ודפח"ח]. וזה שאמר הכתוב מי זאת עולה מן המדבר [וק"ל].

ולפי הנ"ל י"ל כי יש בדיבור ב' בחינות, א' הדיבור, ב' פי' הדיבור. ופירוש הדיבור הוא במחשבה, בינה, עולם המחשבה, והדיבור עצמו הוא במלכות, ושניהם מי זאת עולה מן המדבר וק"ל.

ובזה יובן ויקחו לי תרומה, ר"ל שיקחו להעלות תרומה, מלכות, אל הבינה, שנקרא לי, על דרך אם אין אני לי מי לי כו'. והיינו על ידי כל איש אשר ידבנו לבו, שמכוין בלבו פירוש המלות, והוא במחשבה שנקרא בינה, עי"ז עולה דיבור אל הבינה והבן, שהיא בב' פנים הנ"ל וא"ש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י קו"א קסז, ד

מי זאת גו' – שה"ש ח, ה. והדיבור . . במלכות – זח"א קמה, א. ויקחו לי תרומה מאת כל איש גו' – תרומה כה, ב. תרומה מלכות – זח"ב קלה, רע"א. הבינה שנקרא לי – זח"ב מג, ריש ע"ב. אם אין אני לי כו' – אבות פ"א מי"ד. במחשבה שנקרא בינה – זח"ג רכט, ב. זח"א רמו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' סז-א. רג"כ סי' קס ורפא-ב. לקו"י סי' ע.