ספריית חב"ד ליובאוויטש

תו-א

כל המחשבות בכללן בז' מינים כנגד ז' ימי הבנין, כגון אהבה ויראה וכו'. ובכל בחינה יש טוב ורע <כו'> [ובשבע רעות מחיה ז' עממין]. לכן כשנופל לו מ"ז יעיין מאיזה בחינה היא, ויאמר מה עשיתי שלקחתי חלק מעולם המחשבה וזרקתי אל מקום הטינופת, ומזה יכנע עד לעפר ויביא זאת המחשבה למדת אין. ואח"כ יחשוב אם אני אוהב הדבר הזה, או אני מתענג מזה, כמה יש לי לאהוב הש"י, וכן ליראה אותו וליבוש <מפניו> [ממנו] ולפארו וכו', וכן לנצח המדה הזאת, ולהתקשר בהש"י. <ועי"ז יבוא לעולם המחשבה שהוא למעלה מן הזמן>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמז (קנה)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רכז ובהערות שם.

לכן כשנופל לו מ"ז כו' – ראה לעיל סי' לט ובהערות שם.