ספריית חב"ד ליובאוויטש

תז-א

שמעתי ממורי <הבעש"ט זלה"ה> ביאור מוסר הכנעה נגד הגאוה, למלך שהיה לו ב' בנים, ושלח א' למדינה אחרת בכבוד <גדול>, ולאחד שלח בבזיון כדי שילמד הכנעה וענוה. וכך היה, עד שאח"כ כבש זה עם הענוה יותר מדינות מחבירו ע"י כבוד ומלחמה, והוא ע"י מעשה רב, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י רא, שלהי ע"ב (תשלא, ב אות כג)

-----  הערות וציונים  -----