ספריית חב"ד ליובאוויטש

תז-ב

ואם האדם ירצה לעשות הכנה שישרה עליו אלהות, אזי עיקר הכל שיבין וישיג מאד שאין בו אלא האלהות המחיה אותו, ובלתי זה הוא כאפס ממש, ואז יש הכנה שיכול לשרות עליו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י שלהי סי' קסב (קע)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' תו-ב.