ספריית חב"ד ליובאוויטש

תח

שמעתי ממורי <הבעש"ט זלה"ה> שהאדם נקרא צדיק בסוד צדיק יסוד עולם כשיש לו תענוג גדול בעבודת הש"י, כי מבשרי אחזה אלוה, נצח והוד הוא מצד האמנה בו ית' וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ ואתחנן קע, סע"א (תרכו, ב)

צדיק יסוד עולם – משלי י, כה. מבשרי גו' – איוב יט, כו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סו"ס יא וסי' פח ורנז, ובהערות שם.