ספריית חב"ד ליובאוויטש

תט

<מהבעש"ט זלה"ה> [קבלתי ממורי] שאם יראה מ"ז, אם מענין הרהורי תאות המשגל ידבק בשרשו שהוא חסד, וכיוצא בזה, וכבוד ה' הסתר דבר, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י עקב קעא, א (תרכט, א)

וכבוד ה' כו' – ע"פ משלי כה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לט ובהערות שם.