ספריית חב"ד ליובאוויטש

תי

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] זלה"ה, הן בסדר הלימוד הן בתפלה, אם הוא מבין פירוש המלות בתפלה ומבין פשט ההלכה בלימודו אז מקשר מלכות, שהוא דיבור, אל הבינה, שהוא מחשבה [ודפח"ח]. וז"ש אדנ-י הוי"ה <אלקים אתה החלות>, שיהא מקשר הדיבור, אדני, אל המחשבה, שהוא הוי"ה בניקוד אלהים, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ ואתחנן קסז, א (תרטז, ב)

מלכות שהוא דיבור – זח"א קמה, א. הבינה שהוא מחשבה – זח"ג רכט, סע"ב. זח"א רמו, ב. אד' הוי' גו' – ואתחנן ג, כד. בדיבור אד' – זח"ג רכח, א. המחשבה שהוא כו' – זח"ג י, סע"ב. תקו"ז ח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

נשנה לקמן סי' תכג-א. ראה לעיל סי' סז-א ותה ובהערות שם.