ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיא

יחשוב <אדם בדיבור> שעולם הדיבור מדבר בו, עולם גדול כזה שבו נבראו כל העולמות, כדאי' בהבראם שהוא בה' מוצאות הפה, ועי"ז יחשוב בתפארתו ית'. כל חיות העולמות הוא מהדיבור, והדיבור הוא עולם היראה, וכביכול שכינה מצמצמת א"ע ושורה בדיבורו בפיו, כדאי' בס' יצירה קבען בפה. ואם הדיבור הוא כך, מה הוא עולם המחשבה, ועוד אורות מצוחצחות אשר אין סוף וחקר.

כשיתחיל לחשוב יאמר בלבו כי זה <צמצום> [צמצם א"ע כביכול] עולם המחשבה במוח, מדת חו"ב, עולם גדול כזה ראוי לבייש לפניו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמד (קנב)

בהבראם – בראשית ב, ד. שהוא בה' – ע"פ מנחות כט, ב. כדאי' בס"י – פ"ב מ"ג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קצח, רעג-ב, רפד-א, שא-ב, שא-ג, שיג ות-ב.

שבו נבראו העולמות . . כל חיות העולמות כו' – ראה לעיל סי' ת-ב ובהערות שם ד"ה עולם הדיבור.

בה' מוצאות הפה – ראה ס"י פ"ב מ"ג. זח"ג רכח, רע"א. תקו"ז ת"ע קלב, סע"א. תקוזו"ח קיא, רע"ג.