ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיב

<כתב הרב הקדוש הגאון המחבר מ' יעקב יוסף הכהן ז"ל וז"ל:>

הקשה מורי <ע"פ ואהבת את ה'> מה זה לו ית' לתועלת שנאהבנו, יתוש כמונו, אם יאהב למלך גדול ונורא מה זה נחשב לכלום. <ושמעתי> [הגם דשמעתי] ממנו פירוש נפלא על קושיא זו, כי בריאת העולם היה ע"י דין, שהוא סוד הצמצום כנודע, לכך דיני ויסורי האדם הם גוף אל הנשמה וחיות הרוחניות, וכשאדם מקבל היסורין באהבה ובשמחה שהוא בחינת החיות והרוחניות, הוא מקרב ומקשר ומדבק הגוף אל הנשמה, שהוא החיות והרוחניות, ונתבטל הדין. וח"ו בהיפך דוחה הגוף שלו מן החיות. לכך אמר עצה היעוצה לאדם ואהבת את ה' אלהיך, שהוא בחינת דין, לקבלו בשמחה ולקשרו אל הוי"ה שהוא הנשמה, ע"י ואהבת, והבן [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י עקב קעא, ג (תרל, ב)

ואהבת גו' – ואתחנן ו, ה. בריאת העולם היה ע"י דין – זח"א קפ, ריש ע"ב. שם רל, ב. זח"ב כב, ריש ע"ב. וכשאדם מקבל כו' – ר' תקו"ז סתס"ג צה, א. אלקיך שהוא בחינת דין – זח"א סד, ב. זח"ג ל, ב. ספרי ואתחנן סוף פ' כו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קפ ולקמן סי' תיג.

בריאת העולם הוא ע"י דין שהוא סוד הצמצום – ראה מבו"ש ש"א ח"א פ"א כל צמצום הוא דין. וראה ע"ח שי"ח פ"ה. תניא, שהיוה"א פ"ד ופ"ו.

וכשאדם מקבל היסורין כו' – ראה תקו"ז סוף תס"ג צה, א.