ספריית חב"ד ליובאוויטש

תטו

כתיב כי יקרא קן צפור כו' שלח תשלח את האם כו', ופי' בתיקונים כדי לעורר רחמים דיימא קב"ה כל עופא מעורר רחמים על עופין דיליה ולית מאן דמעורר רחמים על בני, בהאי שעתא יימא קוב"ה למעני למעני אעשה. אנה קן וצפרין קדושין, רבונא דעלמא אימת תפתח היכל קן צפור ויצא משם משיח מלובש בלבושי נוקמא, אימתי ירוחם משיח, כמ"ש במדרש כונן שהוא ביסורין גדולים בשלשלאן דפרזלא, ומלכי בית דוד ונביאי ישראל מנחמים אותו שיצא לחירות, ושלשלאות דפרזלא שעליו מתנתקות, אימתי מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון ועריכת נר לבן ישי משיחך, אימתי יעמוד מיכאל על ההר ויקרא ובא לציון גואל.

אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למענינו, אם אין בינינו זכות, ואין בינינו צדיקים ובעלי צדקות, וגם אין לנו זכות אבות, כמ"ש לעת תמוט רגלם, שתכלה זכות אבות ח"ו, הלא אתה אבינו ואתה צדיק ובעל צדקה גדול עם כל ברואיך, כמ"ש לך ה' הצדקה, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, וכמ"ש כי אברהם לא ידענו כו' אתה ה' אבינו גאלינו מעולם שמך, עשה למען שמך, עשה למען כסא כבודך, עשה למען שכינתך. ואם השכינה וחיילותיה עומדים לפני כסא כבודך, וגם הסט"א וחיילותיהם שהם החוחים והקוצים הסובבים השושנה העליונה, הלא ודאי הוא כבודך שתזכה בדין אנחנו ושכינת עוזך, ואל ישמחו שונאינו, יבושו כל עובדי פסל כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כי יקרא גו' – כי תצא כב, ז. ופי' בתיקונים כו' – ת"ו כג, א. למעני גו' – ישעי' מח, יא. ויצא משם משיח כו' – ר' זח"ב ז, ב. שם ח, ב. זח"ג קצו, ב. כמ"ש במדרש כונן כו' – אוצר מדרשים ע' 256. ר' פס"ר סי' לו. מקימי מעפר גו' – תהלים קיג, ז. ועריכת נר כו' – עמידה דר"ה ויוה"כ. ובא לציון גו' – ישעי' נט, כ. לעת תמוט רגלם – האזינו לב, לה. שתכלה כו' – פירש"י שם. לך ה' הצדקה – דניאל ט, ז. עושה צדקות כו' – תפילת א-ל מלך יושב. כי אברהם גו' – ישעי' סג, טז. יבושו כל עובדי פסל – תהלים צז, ז.

-----  הערות וציונים  -----