ספריית חב"ד ליובאוויטש

תטז

רבש"ע, אין אנחנו מחיילותיו של הס"ם המכונים בשם נגע רע, ר"ת נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים, אלא אנחנו מחיילות של שכינת עוזך, ואנחנו עוברים לפניך כבני מרון, אנחנו מחיילות של בית דוד, זרעו של יצחק, ועקידת יצחק לזרעו ברחמים תזכור, וכמ"ש איש על דגלו באותות לבית אבותם, והרי אנחנו חתומים בכנפי מצוה, הכר נא למי החותמת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

נגע רע ר"ת כו' – זח"א כה, א. עוברים לפניך כו' מחיילות כו' – ר"ה יח, א. ועקידת יצחק כו' – סוף ברכת זכרונות במוסף דר"ה. איש על דגלו גו' – במדבר ב, ב. הכר נא גו' – ע"פ וישב לח, כה.

-----  הערות וציונים  -----