ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיט-א

האדם יודע מה נתבשל כל השנה מ"ז בגופו בשעת תורה ותפלה, מי יתן והיה כלי נחשת, ומורק ושוטף, ח"ו כלי חרס אינו יוצא מדופיו וצריך שבירה, לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כלי נחשת ומורק ושוטף – ר' צו ו, כה. כלי חרס אינו כו' – פסחים ל, ב ורש"י שם ד"ה דמידייתי. לב נשבר גו' – תהלים נא, יט.

-----  הערות וציונים  -----