ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכ-א

יומא פ"א משנה ה', מסרוהו זקני ב"ד לזקני כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינס והשביעוהו כו' ואמרו לו אישי כ"ג אנו שלוחי ב"ד ואתה שלוחנו ושליח ב"ד, משביעין אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך, הוא פורש ובוכה כו', פי' על שחשדוהו לצדוקי ליתן הקטרת מבחוץ. והנה עתה חרב בהמ"ק ואין כהן גדול ולא קטרת, אבל התפלות הקדושות הם במקום קטורת, כמ"ש תכון תפלתי קטורת לפניך, וראוי שלא תתן מבחוץ אותם יחודים קדושים עליונים דקה מן הדקה הנק' קטורת, וגם אתה לא תשנה ח"ו, כי אם לא היית שלוחינו לא היינו חוששים, כי המתפלל וטעה סימן רע לו, אבל אתה שלוחינו, וש"ץ שטעה סימן רע לשולחיו, וח"ו הרי אתה מפסיד לכולנו, כי הכ"ג היה טעון פרישה ז' והזאת אפר פרה, כ"ש עתה התפלה קטורת שלנו, והרי אנחנו מושבעים ועומדים מן המשנה, מתנאים הקדושים, מישראל, מבית דין של מעלה ושל מטה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

יומא פ"א מ"ה – יומא יח, ב. על שחשדוהו כו' – יומא יט, ב. תכון תפלתי גו' – תהלים קמא, ב. דקה מן הדקה – כריתות ו, ב. המתפלל וטעה כו' וש"ץ שטעה כו' – ברכות לד, ב. הכ"ג היה טעון כו' – יומא ב, א. והזאת אפר פרה – יומא ד, א.

-----  הערות וציונים  -----