ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכ-ב

וכמה חרב חדה מונחת על צואריהם, ומזלם חזי, ואעפ"כ לא ימנעו עצמם מן הרחמים, והם יבכו בלב שלם.

הלא ראש השנה הוא יום טוב, ובמשנה יום טוב של ר"ה, והוא יום שמחה, ע"כ אומרים שהחיינו. ומ"ש האריז"ל לבכות, הוא עבור גלות שכינה וכו' וכדי שידונינו הש"י לטובה. והוא שכ' לכו אכלו משמנים וגו' ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם, והבכיה שבוכין הוא בכיה של שמחה על שהחיינו והגיענו. ע"כ ראוי כיון שהוא יום שמחה ראוי לזכור ירושלים, כמ"ש אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, שקבלנו זה בשבועה וקללה כמ"ש אם אשכחך ירושלים כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

חרב חדה כו' – ע"פ ברכות י, סע"א. ר"ה הוא יו"ט – מרדכי פ"ק דר"ה סי' תשח. יו"ט של ר"ה – ר"ה כט, ב. והוא יום שמחה – נחמי' ח, ב. שם י-יב. ומ"ש האריז"ל כו' – פע"ח שער השופר פ"ה. לכו אכלו גו' – נחמי' ח, י. אם לא אעלה גו' – תהלים קלז, ו. אם אשכחך גו' – תהלים קלז, ה.

-----  הערות וציונים  -----

והוא יום שמחה – ראה ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. טושו"ע ריש סי' תקצז.

ומ"ש האריז"ל כו' – ראה מש"כ בזה בלקו"ת לאדה"ז, דרושים לר"ה נד, ריש ע"ד. ועיי"ע שם פ' תצא לו, סע"ג ולז, ד.