ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכא

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] ז' מדריגות שיש בשכינה, א' היודע שירד ממדריגתו ואינו מתפלל <כו'>, ב' שיודע ומתפלל שיעלה וכו', <ג' שאינו יודע מירידתו וסובר שאין למעלה ממנו, זהו בנוקבא דתהום רבה> [ודפח"ח].

והמשל על זה לאשה עניה אחת שהי' לה ביצה אחת ושמחה בה שמחה גדולה, שסברה שמביצה זו תבוא שתוכל לקנות עי"ז פרה ושאר צאן ובקר ועושר רב, הא כיצד שתשים הביצה תחת תרנגולת חברתה ותלד אפרוח, ומן האפרוח הזה יהיו לה ביצים וכן אפרוחים כו', ובאמצע שמחתה ושעשוע ומשמושה בביצה הנ"ל נפל הביצה מידה ונשארה קרח מכאן כו'. כן הוא המשל מזה שאינו יודע כו', משא"כ היודע משתדל לעלות כו' ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שמעתי . . ודפח"ח: תוי"י חקת קנא, ד (תקסא, ב)

בנוקבא דתהום רבה – זח"ג קטו, רע"א ובהג' מהרח"ו שם. שם קכב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ז' מדרגות – ראה מש"כ בהערות לסי' קיח.

ג' שאינו יודע כו' – ראה לעיל סי' קיח.

המשל על זה כו' – הובא בקיצור באו"ת שה"ש סי' קפט, ושם גם נמשל לזה.