ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכב

<מהבעש"ט זלה"ה> כל רודפיה השיגוה בין המצרים, דשמעתי הודאי שמו כו' אבל הספק הוא חצוניות וקליפות [ודפח"ח]. וז"ש מה שכל רודפיה השיגוה בין בגשמי בין ברוחני לפי שהיו בין המצרים, שהיו בספק אם לאחוז במיצר וגבול זה או במיצר אחר שכנגדו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י דברים קסו, ב (תריב, א)

כל רודפיה גו' – איכה א, ג. הודאי שמו כו' – פיוט וכל מאמינים במחזור לר"ה ויו"כ.

-----  הערות וציונים  -----

הספק הוא חיצוניות וקליפות – ראה לעיל סי' שעט ובהערות שם.