ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכג-ב

והזהיר מאד ללמוד ד' שלחן ערוך בלי שום פירוש, וללמדם עם קטנים, וכ"ש הגדולים, כי מחמת מניעות לימוד זה התורה משתכחת מישראל. כ"א כשרוצה לפסוק דין אזי יעיין היטב במפרשים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מצוה"ר סי' קיז. דבש לפי להחיד"א מע' ת אות מא. ועיין הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב.