ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכג-ג

[שמעתי ממורי זלה"ה], הן בסדר הלימוד הן בתפלה, אם הוא מבין פירוש המלות בתפלה ומבין פשט ההלכה בלימודו אז מקשר מלכות, שהוא דיבור, אל הבינה, שהוא מחשבה, ודפח"ח. וז"ש אדני הוי"ה <אתה החלת כו'> שיהא מקשר הדיבור, אדני, אל המחשבה, שהוא הוי"ה בניקוד אלקים, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ ואתחנן קסז, ב (תרטז, ב)

מלכות שהוא דיבור – זח"א קמה, א. זח"ג רכח, א. הבינה שהוא מחשבה – זח"ג רכט, סע"ב. זח"א רמו, ב. אד' הוי' גו' – ואתחנן ג, כד. הדיבור אד' – זח"ג רכח, ב. שם יא, א. המחשבה שהוא כו' – זח"ג י, סע"ב. תקו"ז ח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' תי עיי"ש.