ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכד

שמעתי מחסיד א', כששמע הרב מ' דוב בער זלה"ה מהשם הגדול של הרב הקדוש הבעש"ט, וכל העם נוסעים אליו ופועל בתפלתו פעולות גדולות ונוראות, והנה הרב מ' דוב בער זלה"ה היה חריף גדול ובקי בכל הש"ס ובכל הפוסקים, והיה לו עשר ידות בחכמת הקבלה, והיה מתמיה על דבר השמועה מגודל מעלת הבעש"ט. ופעם א' נתיישב בדעתו לנסוע אל הבעש"ט כדי לנסותו כו', ומחמת שהרב מ' דוב בער זלה"ה הי' מתמיד גדול בלימוד, תיכף כשהיה בדרך יום ושתים, ולא היה אפשר לו להתמיד בלימודו כמו בביתו, התחיל להתחרט על שנסע. והנה אח"כ כשבא אל הבעש"ט זלה"ה, וסבר שישמע ממנו תורה, והבעש"ט זלה"ה סיפר לו מעשה א' איך שנסע דרך כמה ימים ולא היה לו עוד לחם ליתן להערל שלו בעל העגלה ונזדמן לו גוי עני א' עם שק לחם וקנה ממנו הלחם כדי לפרנס הערל בעל העגלה שלו, עוד ממעשיות כאלה. ואח"כ ביום השני בא עוד אצל הבעש"ט, וסיפר לו איך שבדרך לא היה לו עוד שחת לתת להסוסים ונזדמן לו כו'. והנה כל המעשיות שסיפר הבעש"ט זלה"ה היה בהם חכמה נפלאה ורבה למבין, והנה ה"ה הרב מ' דוב בער שלא הבין זה, ע"כ בא לבית אכסניא ואמר למשרת שלו אני הייתי חפץ לנסוע היום תיכף למקומינו, אך מפני שהיה חשך מאד ע"כ נלין פה עד שתזרח ותעלה מאור הלבנה אזי נסע לדרכינו.

והנה בחצות לילה, כשהכין הרב מ' דו"ב א"ע לנסוע, אז שלח הבעש"ט את משרת שלו לקרוא אותו, והלך אצל הבעל שם טוב זלה"ה. ושאל אותו הבעש"ט זלה"ה, יכול אתה ללמוד, והשיב כן. וא"ל הבעש"ט, וכן שמעתי שאתה יכול ללמוד. ושאל אותו הבעש"ט, יש לך ידיעה בחכמת הקבלה, א"ל כן. ואמר הבעש"ט למשרת שלו, קח לי ספר עץ החיים, והראה הבעש"ט להרב מ' דוב בער מאמר א' בספר עץ החיים, א"ל הרב מ' דו"ב הנה אקח לעיין ולהתיישב כו', ואח"כ אמר להבעש"ט ז"ל את הפשט במאמר הזה. וא"ל הבעש"ט, אינך יודע כלום. וחזר ועיין בו כו', וא"ל להבעש"ט הפשט הנכון כמ"ש, ואם יודע מעלתו פשט אחר יאמר לי ואשמע האמת עם מי. וא"ל הבעש"ט, עמוד על רגליך, ועמד. והנה במאמר הזה היה כמה שמות מלאכים, ומיד שאמר הבעש"ט זלה"ה זה המאמר נתמלא כל הבית כולו אורה, ואש היה מלהטת סביבותיו, וראו בחוש את המלאכים הנזכרים. וא"ל לה"ה הרב מ' דוב בער ז"ל, אמת שהפשט כמו שאמרת, אבל הלימוד שלך היה בלי נשמה. ותו"מ צוה הרב מ' דו"ב את המשרת שלו לנסוע לביתו, והוא נשאר שם אצל הבעש"ט ולמד אצלו חכמות גדולות ועמוקות. כל זה שמע מפה קדוש הרב מ' דוב בער זלה"ה.


-----  הערות וציונים  -----

נו"א בשבחי הבעש"ט ע' עה ואילך. ולהעיר שכאן מיוחס הסיפור להרה"מ עצמו, וע"כ יש לתקן בשבחי הבעש"ט.