ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכו

הלומד לשמה כוונת אהבתו לדבק א"ע בעצמות האותיות <של> התורה, שהוא רצה היות <מרכבה להקב"ה שהוא> חי החיים ותענוג התענוגים <שבתוך האותיות הוא> [שבתוכו] אור א"ס באור פני מלך חיים. וזהו ששמעתי ממורי <הבעש"ט מ>ענין לשמה לשם האות עצמה <פי' לאור א"ס והחיות הגנוז בו> _[ודו"ק ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קנא, ג (תקס, ב)

חי החיים – תקו"ז תי"ט מא, סע"ב. שם תס"ט קטו, סע"א. ובאור פני גו' – משלי טז, טו.

-----  הערות וציונים  -----

לדבק א"ע כו' – ראה לעיל סי' צד, צו-א וקכב. ורג"כ סי' יו"ד ומד-א.

לשמה לשם האות עצמה – לעיל סי' קכז וקמב, ועיי"ש בהערות.