ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכזפט

מבעש"ט זלה"ה. הכל בהשגחה פרטית ממנו ית', וכשאינו מאמין בזה הוא בדין מלכות שמים ומשועבד אל הקליפה המכסה ומסתיר ענייני השגחת הש"י. ולעתיד, בימי המשיח, יעביר רוח הטומאה ויתגלה השגחתו ית' בפרטות, וזהו אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י וישלח סד, ריש ע"ב (שט, א)

יעביר רוח גו' – ע"פ זכרי' יג, ב. אין בין עוה"ז כו' – ברכות לד, ב.

-----  שולי הגליון  -----

פט) סימן זה הוא קטע, בשנויים והשמטות, מהמובא לעיל סי' מו, עיי"ש.

-----  הערות וציונים  -----

המאמר במילואו לעיל סי' מו-א.