ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכח

מהבעש"ט זלה"ה. מהו באדם חסדים וגבורות, פי' כשיחשוב האדם שפלותו וגריעותו נק' גבורות, וההיפך גודל מעלת חסדי הש"י עליו ועם כל אדם נק' חסדיםצ.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וישב כט, סע"א (קד, ב)

-----  שולי הגליון  -----

צ) במקורו אינו מהבעש"ט, ושם:

שמעתי מהמנוח מו' נח מראשקוב, שיחשוב האדם גריעותו וחסרונו ושפלותו נקרא גבורות, וההיפוך גודל מעלות חסד השי"ת עם האדם נקרא חסדים וכו' ודפח"ח.

-----  הערות וציונים  -----