ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכט

בס' חרידים אלה המצות עשה התלויות בלב ואפשר לקיימן בכל יום: מאושר מאלו' מאנוש מאמין מציאותיך ממציא מאין מצואים משגיח מנהיג מושל, מאמין מיחודיך, מתירא מרוממות מוראך, משמך ממקדשך, מיראך מחכמיך, משתוקק מאהבתך, משורר משירות מחודשות מלפניך, מזכירך מאהבה מיצועי משכבו מתעורר מחצות מדביקותיך, ממליכך מק"ש מעלה מטה מארבע, מעמקים מתפלל, מקדשך ממקהלות, מדמה מדרכיך, מבחירה מטוב, משימך מבטחו, מתבונן מגדולתך, מזכיר מחסדיך מיציאת מצרים, מקבל מעול מלכות מעול מצות משבח מלך מחונן מכח מזכירך משבחך מנשימותיו, מיסוריו מקבלם מאהבה משמחה, מפשפש מעשיו מתשובה מחטאיו מתודה, מל מערלת מלב מבשר, מורא מאב מאם, מכבדם, מחבב מריעיו מגירים מדיינים מזכות, מלכעוס, מלדבר מרעת מריעיו משנאיו מגופך מחביריך מנע, מקבל מדברי מוכיחים, מבקר מחולים, מבקש מרחמיו מחזירם מתשובה, מקדש מחנהו מיוחד מחותמות מאותות מלך, משייר מפיאה מצדעיו מלהשחית מזקנו, מתעטף מכסות מורא מסתכל מציצית מזכירים מצותיך, מקדש מחשבת מוחיו מתפילין, מזכיר מתמידות ומשבת, משים מגופו מקדש מעון משכנותיך, משים מזוזה מפתחו מזכיר ממשלתך מצאתו מביתו מבואו, משים נפשו מחוט משולש מקדושה משולשת מתענג משבת מעצמותו מקדושתו מוכתר מכתר מאור מקודש מתפארת מעוזו מוכלל מנשמה מתוספות מושלת משבת מובטל ממנהגו מטבעיו' מגופניות מתפשט מגשמיות, מקדש מחשבת מוחיו מתעורר מרוחניות מתלבש מנשמה משדי, משיג מהשגות מתורה מסודותיה, משים מנפשו משכן מתמיד מקדש מלך מדביקותו מדמה מאור מסביבו מתפשט מתוכו מושבו מתעטף מכסות מורא מרעיד מטבעו מתעורר מיראה מאהבה.


-----  הערות וציונים  -----

נראה שזהו מהדורא קמא ממ"ש הרב המחבר בקונטרס נתיב מצותיך פ"א בשנויי נוסח וסדר המצוות. ועיי"ש בהקדמת הקונטרס בענין התחלת כל המילים בממי"ן.