ספריית חב"ד ליובאוויטש

חלק שני

הסכמה

הסכמת

הרב הגאון הגדול מוהר"ר משה צבי הירש מקהלתינו פה זאלקווא

להגיד שבחו של אהרן שלא שינה מדברי קדשו של הרב הקדוש מוהר"ר ישראל בעל שם טוב זלה"ה, אשר כבר הדפיס קונטרס אחד נקרא בשם כתר שם טוב, ה"ה כבוד הרבני המופלג והמופלא מוהר"ר אהרן במוהר"ר צבי הירש הכהן מק"ק אפטא, כהן וחורז חרוזות מרגליות דברי חכמה וצניעות בנגלה ונסתר, הסתר מן התורה, ולפעלא טבא אמרין ישר כחו וחילו לאורייתא כי דבריו נתקבלו באהבה, רבים שתו הלכו לאורו אור הבהיר, וכעת הוסיף שנית ידו, ידים הבאים מחמת ספר, מחדושי הרב הנ"ל תוספת מרובה על העיקר, אמרתי כל מן דין סמוכן לנא, מגישים טעם לעלות הדברים אל מזבח הדפוס ויקבענו כיון, וחלילה לעשות במתכונתו למהדרא לדפוס קמא בלתי רשות המדפיס מוהר"ר אהרן הנ"ל, הן חלק שני זה הן חלק ראשון מסתיי' דליקום בארור מסיג גבול רעהו, אשרי אדם שומע לי ישכון בטח ושאנן עד ביאת ינון, פי המדבר לכבוד התורה היום יום ג' א"ך אלול תקנ"ד.

ה"ק משה צבי הירש מייזליש פה זאלקווא


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

י"ז תנאי המצות . . בס' חרדים: בהקדמה שם.

העובר עבירה א' כו' – אבות פ"ד מי"א. ובורח מן העבירה – אבות פ"ד מ"ב. דרך מצותיך ארוץ – תהלים קיט, לב. הוי רץ כו' – שם. עבירה גוררת כו' – אבות שם. לא יאמין בעצמו – ע"פ אבות פ"ב מ"ד. אדם קרוב אצל עצמו – סנהדרין ט, סע"ב. ע"י העבירה ממית עצמו – ר' תקו"ז ת"ה קמב, ב. זח"ג פו, ב. שם קנט, ב. כמרז"ל אוי לו כו' – קידושין מ, ב. וחוטא אחד גו' – קהלת ט, יח. ולפיכך נברא אדם יחידי כו' – סנהדרין לז, א. פוקד עון גו' – יתרו כ, ה. אין הקב"ה ותרן – ב"ק נ, סע"א. תנחומא תשא כו. כל ימיו בתשובה – שבת קנג, א. זח"ג לג, סע"א. ושב ורפא לו – ישעי' ו, י.

-----  הערות וציונים  -----

חסרים כאן תנאי הי"ד ותנאי הט"ו.

(ב) העצבות כו' – ראה לקמן בהוספות סי' רה. צוה"ר סי' טו, מד ומו, והנסמן שם בהערות. ולהעיר מסוף הקדמות הרח"ו לע"ח, ערך השגת החכמה, דמדת עצבות מגונה עד מאד. ורג"כ בריש שער רוה"ק לג, ב מש"כ על זה.

(ט) ע"י העבירה ממית עצמו – ראה זח"ג קנט, ב. סוף תקו"ז ת"ה קמב, ב. ולהעיר מספרי פ' תצא פי' רנב.

(טז) ירוץ אל מקום הרבה בני אדם כו' – להעיר מברכות כח, ב.