ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכז

אורחות צדיקים שער יז (שער הנדיבות): יש שלשה מיני נדיבות, האחד נדיב בממון, השני נדיב בגוף, השלישי נדיב בחכמה, ואלו השלשה היו באברהם אבינו כו'.

אברהם אבינו הי' נדיב בממונו בגופו ובנפשו. בממונו – שהי' מאכיל ומשקה לכל עובר ושב. בגופו – שהי' משמש את הבאים לביתו. בנפשו – שהי' מניח את לימודיו העיוניים במחקרי אלקות. כדאיתא בספר יצירה281 שאברהם אבינו עליו-השלום הי' חכם נפלא בחכמת המחקר האלקי, ובודאי שכל רגע ורגע היתה יקרה לו בנפשו, ועם זה הי' נדיב בנפשו להניח את עצמו בשביל ללמוד עם אנשים פּשוטים שאינם מערכו כלל282, כי נושא ותוכן מעלת נדיב בנפשו הוא להניח את עצמו בשביל טובת זולתו283.


-----  הערות  -----

281) ראה ספר יצירה סוף פרק ו.

282) ראה גם ספר המאמרים תרפ"ט ע' 98. וש"נ.

283) ספר הזכרונות ח"א ע' 344.