ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלג

רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע (הבעש"ט) זאָגט אַז מ'דאַרף האָבן מסירת נפש289 אויף אהבת ישראל, אפילו צו אַ אידן, וועלכן מ'האָט קיינמאָל ניט געזען290.


-----  הערות  -----

289) ראה לקוטי שיחות ח"א ע' 105 ואילך. שם ע' 128. קונטרס אהבת ישראל (תשל"ז) ע' 7. – ומועתק בזה הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע שם:

ולהעיר ממה שסיפר ר' אלימלך בשם רבו הרב המגיד: הערסט מלך וואָס מען זאָגט אין מתיבתא דרקיע, אַז אהבת ישראל איז ליב האָבן אַ רשע גמור ווי אַ צדיק גמור (ספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 117. ראה ספר המאמרים תשי"א ע' 247).

ולהעיר גם מתומר דבורה (להרמ"ק) פרק ב': ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו ויותר מזה, עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם, ואפילו הרשעים יאהב אותם בלבו, ויאמר: מי יתן ויהיו אלו צדיקים שבים בתשובה, ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום, וכמאמר אוהב נאמן לכל ישראל שאמר: ומי יתן כל עם ה' נביאים וגו'.

בסדר הדורות ה"א של"ב (מס' חרדים): ב' חכמים גדולים מקובלים בדורינו מ' משה קורדאווירי הי' אב"ד בק"ק צפת ונפטר בשנת ש"ל והאר"י הי' מלווה מטתו והעיד שראה שלווהו תרין עמודי דנהורי וגמירי דלא אתחזי אלא לחד בדרא או לתרין (ויקהל משה ד"ז ע"ד). עכ"ל – והמדובר בדורו של הרמ"ק!

290) "היום יום" טו כסלו (מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה ס"ע פח ואילך). וראה אגרות-קודש שם ע' רמח. ספר השיחות קייץ ה'ש"ת ס"ע 115: מורנו הבעש"ט האָט זיך מוסר נפש געווען אויף אהבת ישראל אפילו צו דעם וועלכן ער האָט גאָרניט געקענט. וראה ספר השיחות תש"ז ע' 96. לקוטי שיחות ח"א ע' 201. ח"ב ע' 435 ואילך. ע' 686.