ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלז

דער הייליגער בעש"ט נ"ע האָט געזאָגט צו זיינע תלמידים אז אהבת ישראל – האָלט האָבן אַ אידן – איז באַ אבינו שבשמים זייער טייער, ביים אויבערשטן ב"ה איז יעדער איד אַ ספר תורה298.


-----  הערות  -----

298) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' שסו.