ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעה

הוכח תוכיח

תורת הבעש"ט האָט אונז געלערנט דעם ענין פון הוכחה, אַז אַלע חסרונות זאָל מען זען אין זיך. אַז מען זעט אין יענעם אַ חסרון שפּיגלט זיך אָפּ אַליין. מען זעט אַמאָל אין שפּיגל אַ חי' רעה און דאָס זעט אויף יענעם אַ חסרון357.


-----  הערות  -----

357) ספר השיחות תרפ"ט ע' 62. וש"נ.